زمارین ( روستای - )

از دانشنامه فلسطین


نک : روستاهای از بین رفته عربی